Cena Český patriot 2013

17.02.2015 10:32

V pátek 31. ledna 2014 byly v botelu Albatros vyhlášeny a předány Ceny Český patriot pro rok 2013. Již šestý ročník Cen Českého patriota pořádala již tradičně Asociace nositelů legionářských tradic letos ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. Na slavnostním večeru byly předány ceny za dobrovolnou a neziskovou práci v oblasti výchovy k vlastenectví a zachování historických tradic české společnosti v osmi kategoriích: Mladý vlastenec, Péče o pietní a památná místa, Publicistická činnost, Výchovně-vzdělávací činnost, Zachování kulturního dědictví, Významný přínos české historii, Cena za celoživotní dílo, Mecenáš české historie a Mimořádná cena za hrdinství.
 
Informace o vyhlášení cen 2013 na ČT-24 >>>>>
Dokument o udělení cen na ČT-1  >>>>>
 
FOTOGRAFIE NAJDETE VE FOTOGALERII >>>>>>>

Ceny byly uděleny takto:

Kategorie: Mladý vlastenec 

 
Filip Procházka
Filip Procházka je zakladatelem, iniciátorem a vedoucím nejstaršího středoevropského klubu vojenské historie se zaměřením výhradně na Royal Air Force a Women Auxiliary Air Force reenacting, Klubu vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF. Založil jej v roce 2003 a postupně rozvíjel jeho členskou základnu i vybavení a inicioval mnoho akcí s vojensko-historickou tématikou, takže dnes je jedním z nejznámějších a uznávaných představitelů této oblasti zájmové činnosti. Činnost klubu pod vedením Filipa Procházky má však mnohem trvalejší charakter. Spolupracují na natáčení hraných i dokumentárních filmů, například titulů Dejte nám křídla – historie československého letectví, Muž, který přecenil českou duši (o Josefu Bryksovi), Nepřítelem osudu (o Františku Truhlářovi), Osud na nebi Josefa Janeby a dalších. Nejtrvalejším dokladem činnosti Filipa Procházky je památník, odhalený 2. 9. 2012 v Trhové Kamenici, připomínající památku dvou místních rodáků, příslušníků RAF a obětí šoa z tohoto regionu. Jim věnuje Filip Procházka také svou publicistickou činnost. Svou aktivitou a přístupem motivuje mladé lidi, členy klubů vojenské historie, ale i běžné občany k zájmu o českou historii, její oběti, hrdiny a tradice.
 

Kategorie: Péče o pietní a památná místa:

 
Milena Kolaříková
Je velmi aktivní a zapálenou badatelkou, členkou Československé obce legionářské, která především v západní Evropě pečuje o válečné hroby čs. vojáků a o jejich památku. V současné době žije dlouhodobě v Belgii ve městě Ypres. V zahraničí, především v Belgii, Francii a Velké Británii, neúnavně při každé vhodné příležitosti připomíná čs. vojáky padlé v zahraničí v období první i druhé světové války.
Je organizátorkou každoroční vzpomínkové slavnosti na leteckou operaci Circus 157, při níž byl sestřelen František Fajtl a Karel Pavlík, o jehož hrob a památník na místě sestřelu pečuje.
Rovněž poskytuje veškerou možnou podporu organizovaným skupinám i jednotlivcům, kteří se rozhodnou navštívit místa bojů v západní Evropě.
 

Kategorie: Publicistická činnost

 
PhDr. Jana Časnochová-Vrzalová
Publicistka, překladatelka, novinářka, již deset let se věnuje práci pro Český svaz bojovníků za svobodu. Publikuje také v dalších mediích. Významně se podílí na úsilí uzákonit obnovení státního svátku Mezinárodního dne studentstva a věnuje se i dalším problémům, které souvisejí s láskou k zemi, v níž žije. Aktivně se věnuje práci v Klubu autorů literatury faktu a podílí se na přípravě akcí, které přispívají k poznání českých dějin. Spolupracuje s Křesťansko-sociálním hnutím a Českými národními listy.
V obci, kde žije, se věnuje veřejně-prospěšné práci, pracuje v knihovně, pořádá besedy pro, organizuje tematická setkání, učí děti i dospělé vztahu k místu, kde žijí.
Její svědomitost, nadšení a neustálý elán pro nové projekty je příkladem aktivního vlastenectví pro všechny spoluobčany.
 

Kategorie: Publicistická činnost

 
Zdeněk Všelicha
Historii se věnuje mnoho let bez ohledu na finanční náklady, vlastní síly a možnosti. Dlouhodobě spolupracuje s významnými badateli a mnozí hrdinové a pamětníci neupadli v zapomnění jen díky němu. Režisér Zdeněk Všelicha se nejen podílel na natáčení mnoha známých dokumentárních filmů, jako jsou Neznámí hrdinové, Mauthausen, Heydrichiáda - konečné řešení a další. Důležitá je jeho práce nezisková. Produkoval či režíroval mnoho dokumentárních filmů, které financoval z vlastních zdrojů a na tématech velice intenzivně pracoval, ať už s dokumenty či s pamětníky, což dělá jeho práci jedinečnou.  
 

Kategorie: Výchovně-vzdělávací činnost

 
Mgr. Josef Dvořák
Mgr. Dvořák je učitelem, který nevnímá své zaměstnání pouze jako pracovní pozici, ale především jako povolání a životní poslání. Značnou měrou přispívá k tomu, aby si studenti vážili lidí kolem sebe, jednali mravně a morálně. Snaží se studenty podnítit k utváření vlastního názoru, k naslouchání druhým, k potlačení sama sebe a upřednostnění druhých, k aktivnímu životu ve společnosti, jíž jsme součástí. Vede je k pořádání a účasti na vzpomínkových akcích u příležitosti významných výročí, zve do školy zajímavé osobnosti z různých vědních odvětví, podporuje nadané studenty.
Jeho aktivity zdaleka přesahují běžné pracovní nasazení pedagoga. Při setkání s ním lze vnímat jeho nadšení a vůli předat mladým lidem poselství lásky k vlasti a úcty k osobnostem svého národa.
 

Kategorie: Výchovně-vzdělávací činnost

 
Petr Něnička
Iniciativou Petra Něničky bylo otevření Military muzea v obci Vlkoš u Kyjova na památku místního nejslavnějšího rodáka, exilového ministra vnitra, generála Sergejeviče Jana Ingra. Expozici dále rozvíjí a spravuje, takže muzeum nyní představuje i další hrdiny zdejšího regionu, věnuje se sledování osudů válečných veteránů a místních obyvatel za 2. světové války i obecně celkovému mapování konfliktů 2. světové války.
Petr Něnička organizuje diskuse se zajímavými osobnostmi, přednášky, bojové ukázky, promítání dokumentárních filmů, putovní výstavy pro školy i veřejnost, a přináší dětem a mládeži pozitivní vzory pro život.
Další jeho aktivitou přesahující region je projekt Lvíček Míra, jímž chce nenásilnou a srozumitelnou formou přiblížit život dětí v Afghánistánu a práci AČR v této oblasti. Do projektu spadá i organizace charitativních akcí, sbírek, výchova v oblasti zdravovědy i historie.
 

Kategorie: Zachování kulturního dědictví

 
Mgr. Jana Albrechtová
Obětavá organizátorka, energická a schopná žena, regionální publicistka, autorka prací o historii amatérského divadla, divadelní režisérka, herečka, zapálená vlastenka, význačná osobnost ochotnického divadla a kultury na Rychnovsku i v širším okolí.  Společně s manželem připravuje komponované autorské pořady, které se zabývají národními, vlasteneckými či historickými tématy. Zajišťuje průvodcovskou službu v Muzeu Častolovicka a obrazové galerii malíře Antonína Hudečka.  V základní a mateřské škole organizuje besedy o výchově dětí, přístupu dospělých a poslání rodiny.
Paní Jana Albrechtová je statečnou a odvážnou ženou, která se nebojí projevit svůj názor, vlastenkou, žijící legendou regionální kultury a amatérského divadla.
 

Kategorie: Významný přínos české historii

 
Mgr. Vlasta Měšťánková
Archivářka Mgr. Vlasta Měšťánková pracuje již tři desetiletí v badatelně Národního archivu. Mezi desítkami domácích a zahraničních historiků, a také kolegů-archivářů, je známou a váženou osobností. Je jedním z největších odborníků na archivní fondy Národního archivu a dějiny dvacátého století, zejména historii protinacistické rezistence.
Své rozsáhlé znalosti nezištně a ochotně poskytuje desítkám historiků, archivářů i laických badatelů. Pracuje bez ohledů na svůj volný čas a nad rámec svých povinností.
Bez její obětavé pomoci poskytnuté při archivním výzkumu by řada publikací k dějinám československé protiněmecké rezistence v letech 1939–1945 zřejmě nevznikla. 
Práce českých vlastenců, jako je Mgr. Vlasta Měšťánková, nebývá odměňována penězi ani mediální slávou. Také v tom je určitá analogie s prací vlastenců, díky kterým byla v roce 1918 obnovena naše státnost a v roce 1945 osvobozeno a obnoveno Československo.
 
 

Kategorie: Cena za celoživotní dílo

 
Ing. Vladimír Prchlík
Člen sokolské jednoty v Praze – Spořilově, byl od dětství aktivním Sokolem, jež si váží sokolských myšlenek a jedná v jejich duchu v profesním i soukromém životě. Zůstal oddaný Sokolu, již v 60. letech založil spolu s bratrem a dalšími Tělocvičnou jednotu v Praze na Spořilově, ale vrátit název Sokol se jim tehdy nepodařilo. Po listopadu 1989 stál u obnovení plné činnosti Sokola, cvičil na všech župních a okresních sletech, a také na všesokolských sletech v letech 1994, 2000 a 2006. Jeho aktivity jsou spojené nejen se Sokolem, ale i s obnovou dalších tradic, jako jsou vzpomínkové akce k výročím Tomáše Garriguea Masaryka až po současné úsilí o obnovu pomníku hrdinům bitvy u Zborova.
Vladimír Prchlík je v pravém slova smyslu nositelem Masarykových humanitních tradic a živým svědomím národa. Je povzbuzením i pro současné nositele legionářských a sokolských tradic v naší zemi.
 

Kategorie: Mecenáš české historie

 
Šimon Ryšavý
Knihkupec a nakladatel, zakladatel unikátní edice Brněnský legionář, v níž vyšlo do současnosti 26 titulů. Spolupracuje na organizaci mezinárodních projektů s vlasteneckým, literárním a historickým zaměřením, mezi něž patří setkání příslušníků několika armád, soutěž Co víš o československých legiích, Zborovský závod branné zdatnosti mládeže, Bachmačský pohár, setkání válečných veteránů, badatelů i pamětníků či výstavy.
Aktivně se podílí na práci v občanských sdruženích a neziskových organizacích Odkaz legionářů, Český svaz bojovníků za svobodu a Československá obec legionářská.
 
 

Kategorie: Mimořádná cena za hrdinství

 
Marie Šupíková
Marie Šupíková (roz. Doležalová) se narodila 22. 8. 1932 v Lidicích. V noci z 9. na 10. června 1942 do domu vtrhlo gestapo, rodinu odvedli do Horákova statku a donutili je stát celou noc. Za úsvitu oddělili otce a bratra, ženy a děti odvedli do školy a další den odvezli do reálného gymnázia v Kladně. Zde byly děti odebrány matkám a odvezeny do sběrného tábora v Lodži, kde byla Marie Doležalová vybrána s dalšími šesti dětmi na převýchovu do německých rodin. Několik měsíců strávila v dětském domově, kde se učila německy a poté byla předána do péče manželů Schillerových v Poznani, s nimiž žila do roku 1946.   
Díky aktivitě českého repatriačního výboru ji v červenci roku 1946 adoptivní rodina nahlásila českým úřadům a Marie Doležalová se vrátila do Československa. Její matka sice přežila koncentrační tábor v Ravensbrücku, ale onemocněla tam otevřenou tuberkulózou, které v prosinci 1946 podlehla.
Marie Doležalová žila u tety, po ukončení střední školy pracovala v Ostravě, kde se vdala. V červnu 1955 se s rodinou odstěhovala do nově vystavěných Lidic, kde jí byl přidělen dům. Pracovala v Památníku Lidice, později na lidickém národním výboru. Stále je aktivní členkou Českého svazu bojovníků za svobodu.
 

Kategorie: Mimořádná cena za hrdinství

 
plk. Imrich Gablech
Pan plukovník Gablech v sobě ztělesňuje něco, co v dnešní době není příliš vidět, a to je vlastenectví, široký rozhled, životní moudrost, skromnost a entuziasmus.
Narodil se 4. listopadu 1915 v Hrachovišti na Slovensku. Po okupaci a vzniku Slovenského státu byl iniciátorem legendárního útěku osmi slovenských letců 4 letadly z letiště v Piešťanech do Polska. Po napadení Polska Sovětským svazem upadl do ruského zajetí a strávil několik měsíců v gulagu. Do Anglie se dostal v říjnu 1941. Z ruského gulagu měl natolik podlomené zdraví, že již nemohl u RAF bojově létat, a proto byl zařazen jako flying controller.
Po válce byl perzekvován komunistickým režimem. Je držitelem řady vyznamenání a ocenění. 28. 10. 2009 obdržel z rukou prezidenta republiky Václava Klause Řád bílého lva.
Jeho osobnost lze charakterizovat jako ryzího vlastence, člověka nanejvýš přímého a čestného, člověka s obrovským společenským rozhledem a entuziasmem, břitkého kritika společenských nespravedlností a neochvějného bojovníka za pravdu a spravedlnost.
Přes fyzickou únavu danou léty je stále aktivní, velmi vstřícný vůči svému okolí a celým svým životem dává skvělý příklad všem spoluobčanům.
 

Mimořádná cena Český patriot

 
Miloš Zeman
Prezident České republiky Miloš Zeman se podílel na obnově demokracie v České republice již od své účasti na demonstraci 17. listopadu 1989 v Praze na Národní třídě. Po krátkém působení v Prognostickém ústavu ČSAV prošel mnoha politickými a státními funkcemi až po ty nejvyšší, aby v roce 2003 opustil politiku a odešel do důchodu. V roce 2013 ve druhém kole historicky první přímé volby prezidenta České republiky zvolen prezidentem České republiky.