Filozofie ceny

V roce 2008 udělila Asociace nositelů legionářských tradic první ceny Český patriot, a vytvořila tím novou tradici, jíž je udělování ceny osobnostem, které se podílejí na zachování paměti národa. Zatímco ceny v zábavním průmyslu i ve sportu jsou udělovány rekordnímu počtu osob, cen za opravdový přínos pro stát a vlast je poskrovnu. Cena Český patriot je jednou ročně udělována osobnostem, spolkům, klubům i podnikatelům za významný přínos v oblasti podpory národní hrdosti a zachování historie České republiky.

Ocenění může získat kdokoli, kdo:

 • objevuje skrytá místa české historie
 • přispěl či přispívá k nastolení a rozvoji svobody a demokracie v naší vlasti
 • svůj volný čas věnuje zachování historických památek, sběru historických materiálů o osobách, místech a událostech, které ovlivnily českou historii 20. století
 • obnovuje pomníky, pietní místa a památníky či se stará o jejich obnovu, instalaci nových určených osobám, jejichž činy nebyly dosud dostatečně doceněny
 • vychovává děti a mládež k úctě k národu a vlasti, předává své zkušenosti a znalosti dalším generacím
 • podporuje tyto aktivity finančně

Nominace na Cenu Český patriot

Návrh na nominaci na Cenu Český patriot může podat kterýkoli občan České republiky, občanské sdružení, klub či skupina osob. Návrhy se podávají písemně buď na formuláři prostřednictvím webových stránek, e-mailem nebo tištěnou formou doručenou na adresu uvedenou ve vyhlášení příslušného ročníku, a to v termínech, které pořadatel každý rok vyhlašuje. Navržení jsou osloveni administrátorem a požádáni o souhlas se svou nominací. Po souhlasu jsou zařazeni do návrhů na nominace, o kterých rozhoduje předsednictvo ANLET. Z nominovaných poté vybírá hlasováním k ocenění předsednictvo ANLET s Radou pro Cenu Český patriot.
Kritérii pro ocenění jsou především významný přínos České republice ve výše uvedených oblastech, stálá kontinuální činnost po dobu více než dvou let a provádění této činnosti bez úplaty, případně z vynaložením vlastních finančních prostředků. Ocenění není udělováno občanům, kteří mají tuto činnost, včetně hájení a prosazování zájmů České republiky, jako svou pracovní náplň.
 

Ceny se udělují v těchto kategoriích (kategorie pro rok 2012):

 • Mladý vlastenec
 • Péče o památná a pietní místa
 • Publicistická činnost
 • Výchovně-vzdělávací činnost
 • Zachování kulturního dědictví
 • Významný přínos české historii
 • Cena za celoživotní dílo
 • Mecenáš české historie

Představenstvo ANLET ve spolupráci s Radou pro Cenu Český patriot může rozhodnout o udělení Mimořádných cen. Pořadatel si vyhrazuje právo cenu v kterékoli kategorii neudělit.